506282header_01 699430bibl_002 713539bibl_001 750774header_06 750774header_06 851857header_02 911082bibl_004
  • 1
  • 2
Prev Next

Odluke 2019

Hits:766

Odluke 2019

Fondacija za bibliotečku djelatnostODLUKA O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA BIBLIOTEČKU DJELATNOST ZA 2019. GODINUFormat...

Read more

Fondacija za izdavaštvo

Hits:4680

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Gavrila Grahovca, federalnog ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta,...

Read more
I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

Fondacija za izdavaštvo

Print
Hits: 4679

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Gavrila Grahovca, federalnog ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
donijela Odluku o osnivanju Fondacije za izdavaštvo  7. 12. 2000. godine.


Osnovni ciljevi Fondacije su podsticanje, stimulisanje, razvoj, unapređivanje i modernizacija izdavaštva,  a naročito u domenu:

-    stvaralaštva pisaca, prevodilaca, dizajnera i kolektivnog stvaralaštva u izdavaštvu,
-    objavljaivanje knjiga, časopisa, publikacija orijentisanih prema kulturi,
-    distribucije i prodaje knjiga i elektronskog izdavaštva,
-    promovisanja knjiga i elektronskog izdavaštva,
-    stimulisanja stvaralaca, institucija, udruženja i asocijacija,
-    tehnoloških inovacija u sektoru izdavaštva,
-    očuvanja kulturnih vrijednosti,
-    projekata naučno-istraživačkog karaktera,
-    gostovanja stvaralaca u inostranstvu,
-    edukacije kadrova,
-    povezivanje i razmjena informacija i iskustava sa sličnim asocijacijama van granica Federacije BiH,
-    nekomercijalnih projekata,
-    učestvovanja u utvrđivanju politike koja unapređuje izdavaštvo.

4. 4. 2008. godine, na period od četiri godine, imenovan je Upravni odbor Fondacije za izdavaštvo u sastavu:

1. Mile Stojić, predsjednik
2. Rešad Džindo, član i
3. Stevan Tontić, član.

Prethodni Upravni odbor je djelovao u sastavu:

-    Irfan Horozović, predsjednik
-    Enica Žunić, član
-    Miro Petrović, član
-    Ugo Vlaisavljević, član
-    Stevan Tontić, član
-    Rešad Džindo, član
-    Ivan Lovrenović, član

Fondacija svake godine objavljuje Konkurs za izbor korisnika sredstava i dodjeljuje sredstva korisnicima za programske stavke:

1.    Podrška izdavačima dodjelom revolving kreditnih sredstava;
2.    Podrška djelima domaćih autora;
3.    Periodika;
4.    Podrška izdavačima za objavljivanje rukopisa izabranih na Konkursu i
5.    Plasman i promoviranje knjige.

Početkom godine priprema se Plan poslovanja koji obuhvata Program rada i Program utroška sredstava i podnosi se Vladi FBiH na usvajanje,
kao i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju po proteku kalendarske godine.

www.fondacijaizdavastvo.ba